Algemeen

Aanmelden van leerlingen

Hoe verloopt het aanmelden voor het voortgezet onderwijs? Kies je voor de KSG? Leuk! Je bent van harte welkom! Download het aanmeldformulier KSG en vul het in. Vraag je ouders/verzorgers…

Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De KSG heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte)…

Lees verder

Actief en gezond

Gezond bewegen Zit je niet graag stil? Dan ben je bij de KSG op het goede adres! Gezond leven vinden we belangrijk en we zijn een gecertificeerde sportactief-school. Niet alleen…

Lees verder

Activiteiten en reizen

Activiteiten Tijdens de start en afsluiting van ieder thema worden activiteiten georganiseerd. Dit zijn activiteiten die op school plaatsvinden zoals de startactiviteit van het thema ontdekken/discovery waarbij leerlingen elkaar, de…

Lees verder

Adressen en contactgegevens

Op deze pagina vind je handige contactgegevens, bijvoorbeeld van het CJG, CODA, de Inspectie van het Onderwijs en de Veluwse Onderwijsgroep. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Centrum Jeugd en Gezin…

Lees verder

Begeleiding

Heb je extra hulp nodig voor een bepaald vak of maken je ouders je zorgen over je ontwikkeling op school? Dan is het fijn om te weten dat we jou…

Lees verder

BiCkels: voor klas 1

Van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Je hebt vast allerlei vragen. Aan wie kun je die vragen nou beter stellen, dan aan leerlingen uit de hogere…

Lees verder

Bijles

Heb je extra hulp nodig voor een bepaald vak, dan kun je bijles krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Je schrijft je in voor de bijles en daarna word…

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en…

Lees verder

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over…

Lees verder

Contact met ouders

Goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar via verschillende middelen. E-mail Regelmatig ontvangt u…

Lees verder

Didactisch Coachen

Docenten op de KSG worden sinds het schooljaar 2019-2020 getraind in het Didactisch Coachen om het denken van leerlingen te stimuleren, de motivatie te verhogen en leer bevorderend te werken….

Lees verder

Discriminatie voorkomen

Onder discriminatie wordt verstaan:‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch…

Lees verder

Docenten

Telefonisch zijn docenten en afdelingsleiders bereikbaar via de receptie: 055 521 26 55 Per e-mail: de adressen zijn altijd als volgt: [voorletter].[achternaam]@ksg-apeldoorn.nl Algemeen e-mailadres: [email protected]

Lees verder

Doel van ons onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden je…

Lees verder

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie Wanneer leerlingen met dyslexie starten in de brugklas, wordt dit – met bijvoeging van de dyslexieverklaring – aangegeven in het digitale leerlingvolgsysteem. Bestaat er gaandeweg het schooljaar het vermoeden…

Lees verder

European Parliament Ambassador School (EPAS)

De KSG is een gecertificeerde EPAS-school. Het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en heeft als doel om je kennis te laten maken met…

Lees verder

Examens en overgangsnormen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt…

Lees verder

Expertisepunt (EP)

Het Expertisepunt (EP) is onze oase in school waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte gebruik van kunnen maken. Het EP geeft invulling aan diverse ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen die overprikkeld raken kunnen…

Lees verder

Faciliteiten en dispensatie

Op de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) willen we recht doen aan al onze leerlingen. De Wet op Passend Onderwijs (2014) geeft scholen de zorgplicht om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen…

Lees verder

Financieel

Op deze pagina vind je meer informatie over: Leermiddelenfonds Ouderbijdrage Puffiusfonds Tegemoetkoming schoolkosten Leermiddelenfonds Het leermiddelenfonds zorgt voor een goede samenstelling van het jaarlijkse pakket van boeken en (digitale) leermiddelen….

Lees verder

Gebruik beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt…

Lees verder

Geschiedenis van de KSG

De KSG is een niet weg te denken leermonument in Apeldoorn sinds 1876 en de enige school die het predicaat ‘koninklijk’ draagt. Ook het gebouw is uniek, want het is…

Lees verder

Hoogbegaafde leerlingen

Op de KSG is een opgeleid docent aanwezig. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en scholen. De KSG is aangesloten bij de European…

Lees verder

Huiswerkinstituut

In samenwerking met Studiekring biedt de KSG de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Studiekring kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven…

Lees verder

Huiswerkklas

De huiswerkklas is bestemd voor leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 die niet of nauwelijks tot het maken van huiswerk thuis komen en baat hebben bij de vaste structuur…

Lees verder

Hulplessen voor klas 1

In klas 1 is het mogelijk om vanaf de herfstvakantie hulplessen te volgen voor Nederlands, Engels, wiskunde en gym.

Lees verder

Internationale thema’s

In zowel onze Nederlandstalige als tweetalige lessen is veel aandacht voor internationale thema’s, landen, talen en culturen. We leggen hierdoor een link met de wereld om ons heen en verbinden…

Lees verder

Internationalisering

Ben jij nieuwsgierig en wil je de wereld ontdekken? Dan moet je op de KSG zijn! Wij laten je kennismaken met andere landen en culturen; internationalisering loopt als een rode…

Lees verder

Jaaragenda

Een uitgebreide en actuele agenda met alle activiteiten, excursies, masterclasses, toetsweken, ouderavonden, enz. kunt u hier vinden: jaaragenda KSG

Lees verder

Jaarverslag

KSG Apeldoorn maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie. In het bestuursverslag van de Veluwse Onderwijsgroep worden alle resultaten gepresenteerd. U kunt hier het…

Lees verder

Kernteam

Wanneer de leerkracht en/of ouders/verzorgers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. Dit team op school bestaat uit: de leerplichtambtenaar de…

Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. De meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,…

Lees verder

Kwaliteit

Op de website Scholen op de Kaart vind je veelzijdige informatie en kan je scholen vergelijken. Of je nu een goede middelbare school wilt kiezen, een aantal scholen met elkaar…

Lees verder

Laptop

De KSG is een school waar sprake is van blended learning. Lesmateriaal en opdrachten worden via de Elektronische Leeromgeving aangeboden. Leerlingen werken bij ons op school daarom op een laptop….

Lees verder

Leerlingenraad

Hoi! Wij zijn de Leerlingenraad van de KSG. Samen vertegenwoordigen wij de leerlingen van de KSG, zodat onze wensen worden meegenomen bij beslissingen die er voor ons toe doen. De…

Lees verder

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt je rechten en plichten op school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bekijk en lees het leerlingenstatuut hier. De leerlingenraad is bezig om het leerlingenstatuut…

Lees verder

Leerlingpanel

Elke afdelingsleider organiseert twee keer per jaar een leerlingpanel met leerlingen uit zijn/haar afdeling. Je kan meedoen aan het panel als je mee wilt praten over de algemene gang van…

Lees verder

Leermiddelen

Leermiddelenfonds De school heeft samen met het gymnasium Apeldoorn en het Edison College een intern leermiddelenfonds (LMF). Deze leermiddelen (boeken, werkboeken, cd’s) vallen onder de gratis leermiddelen van de overheid en worden…

Lees verder

Lessentabel

In een lessentabel staat welke vakken de leerlingen gedurende het schooljaar krijgen en hoeveel uur zij dit vak per week krijgen. Elk leerjaar en elke leerweg heeft zijn eigen lessentabel….

Lees verder

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan het werk met behulp van hun…

Lees verder

Maatschappelijke stage

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip “actief en betrokken burgerschap”. Daarom laten wij je kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage (MaS). Op het eind…

Lees verder

Magazine voor groep 7 & 8

Hallo bijna-brugklasser! Je gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! Op de KSG word je opgeleid tot wereldburger. We zijn tenslotte met z’n allen inwoners van…

Lees verder

Masterclasses

Naast de gewone vakken bieden we in havo 4 en vwo 4 Masterclasses aan. Door deze uitdagende lessen vergroot je je kennis en zet je weer een stap naar het…

Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeel, ouders en leerlingen en bevordert de openheid en het onderling overleg in de school en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De…

Lees verder

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor die je alles vertelt wat je moet weten over onze school en aan wie je vragen kan stellen. Bij je mentor kan je altijd…

Lees verder

Missie en visie

Missie KSG leidt leerlingen op tot actieve wereldburgers die zich betrokken voelen bij de samenleving, verantwoordelijkheid leren nemen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen verleggen hun grenzen. De KSG…

Lees verder

Nieuwsbrief De Heraut

De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. Heraut schooljaar 2021-2022 nr. 1 Heraut schooljaar 2021-2022 nr. 2 Heraut…

Lees verder

Ondersteuning

Begeleiding richt zich op alle leerlingen. Extra ondersteuning is gewenst als de onderwijsontwikkeling van een leerling stagneert door sociaal-emotionele-, leer- of opvoedingsproblemen. Een leerling wordt doorgaans via de mentor of…

Lees verder

Opleidingen

Op de KSG is sprake van een tweejarige brugperiode. Dit betekent dat je de eerste twee jaar in één van onderstaande brugklassen zit. Hierna ga je naar de mavo, havo…

Lees verder

Organisatie

De KSG is een eigentijdse school en is opgedeeld in een aantal afdelingen. Zo wordt ieder kind gezien. Mentoren Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en een team van mentoren….

Lees verder

Ouderbijdrage

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij de KSG door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’. Hieronder vallen o.a. leer- en…

Lees verder

Ouderraad

De Ouderraad van de KSG is het aanspreekpunt en klankbord voor de schoolleiding en alle ouders van de leerlingen op de KSG. Wij zijn er voor om onderwerpen die spelen…

Lees verder

Overgangsnormen

Net als in de afgelopen schooljaren hebben wij ook in het schooljaar 2021-2022 te maken met de Corona-pandemie. Dat resulteerde voor dit schooljaar in een korte sluiting van de scholen…

Lees verder

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of…

Lees verder

Pesten aanpakken

Op de KSG is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, waarbij de afgesproken regels gelden en je nooit iemands persoonlijke grenzen overschrijdt. Pestgedrag vinden wij ongewenst gedrag. Wij willen…

Lees verder

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een handig overzicht met alle schoolexamens die leerlingen in de bovenbouw maken. Bekijk hier het PTA.

Lees verder

Samenwerkingsverband VO

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We…

Lees verder

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt er een schoolfotograaf op school langs. Naast de gebruikelijke klassenfoto, maakt deze fotograaf van alle leerlingen een set foto’s voor intern gebruik. Leerlingen die dat willen, kunnen de…

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter…

Lees verder

Schooltijden

Lestijden schooljaar 2021-2022 1e uur                   08.10 – 08.55     flexuur 2e uur                   08.55 – 09.40     3e uur                   09.40 – 10.25 pauze                   10.25 – 10.45 4e uur                   10.45 – 11.30 5e uur                  …

Lees verder

SomToday

Op de KSG werken we met Somtoday. Met Somtoday kunnen ouders inzicht krijgen in het schoolleven van hun kinderen. Zo kunnen ouders het rooster, huiswerk, cijfers, afwezigheid en vakinhoudelijke informatie…

Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve…

Lees verder

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt…

Lees verder

Trainingen

Gedragstrainingen Om leerlingen te ondersteunen in sociale vaardigheden, faalangst en emotieregulatie bieden we rond deze thema’s een aantal workshop en masterclasses aan. Vanuit de expertise en ervaring van het ondersteuningsteam…

Lees verder

Tweetalig onderwijs

This page is also available in English De KSG is een wereldcollege; een school die midden in de wereld staat en je voorbereidt op leren, leven en werken in een…

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Vakantieoverzicht 2021-2022 Schoolorganisatie- en ontwikkeldagen; op deze dagen zijn er de hele dag geen lessen. 26-11-2021 18-02-2022 31-03-2022 04-07-2022 05-07-2022 06-07-2022 07-07-2022

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg…

Lees verder

Veilige school

Onze schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Hiermee beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn dat ze zich…

Lees verder

Veluwse Onderwijsgroep

De KSG is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of pesten op school? Heb je gesproken met je mentor, afdelingsleider of het zorgteam, maar is naar jouw gevoel het…

Lees verder

Verzuim en verlof

Te laat Ben je te laat? Dan meld je je op het verzuimpunt voor een briefje. De eerste drie keer is er niks aan de hand. Kom je vaker dan…

Lees verder

Wereldcollege

Op de KSG word je opgeleid tot wereldburger. We zijn tenslotte met z’n allen inwoners van deze wereld. Een wereld die door internationale communicatie, transport, handel en toerisme steeds bereikbaarder…

Lees verder

WIS Collect

Wijze van betalen Al enkele jaren maakt de school gebruik van het programma WIS Collect voor het innen van de schoolkosten. Via dit programma ontvangt u een mail ([email protected]) waarin…

Lees verder

World of …

Op de KSG besteden we veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Met vaardigheden bedoelen we dat je leert om een probleem te onderzoeken en op te lossen, dat je…

Lees verder

Ziek en beter melden

Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Het verzuimpunt is op Molleruslaannr. 42…

Lees verder