Algemeen

Aanmelden van leerlingen

Fijn dat je kiest voor de KSG! Aanmelden is gemakkelijk: Download het aanmeldformulier KSG en vul het in Vraag je ouders/verzorgers om een handtekening Stuur het formulier met het advies…

Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid De school kan aansprakelijk zijn als iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Het is echter niet zo…

Lees verder

Actief en gezond

Gezond bewegen Zit je niet graag stil? Dan ben je bij de KSG op het goede adres! Gezond leven vinden we belangrijk en we zijn een gecertificeerde sportactief-school. Niet alleen…

Lees verder

Activiteiten en reizen

Activiteiten Buiten de lessen organiseert de KSG regelmatig activiteiten voor de klas onder begeleiding van je mentor. Daarnaast zijn er activiteiten voor de hele school, zoals debatwedstrijden, excursies of sportevenementen….

Lees verder

Adressen en contactgegevens

Op deze pagina vind je handige contactgegevens, bijvoorbeeld van het CJG, CODA, de Inspectie van het Onderwijs en de Veluwse Onderwijsgroep. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Centrum Jeugd en Gezin…

Lees verder

Begeleiding

Heb je extra hulp nodig voor een bepaald vak of maken je ouders je zorgen over je ontwikkeling op school? Dan is het fijn om te weten dat we jou…

Lees verder

BiCkels: voor klas 1

Van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Je hebt vast allerlei vragen. Aan wie kun je die vragen nou beter stellen, dan aan leerlingen uit de hogere…

Lees verder

Bijles

Heb je extra hulp nodig voor een bepaald vak, dan kun je bijles krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Je schrijft je in voor de bijles en daarna word…

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige…

Lees verder

Contact met ouders

Goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar via verschillende middelen. E-mail Regelmatig ontvangt u…

Lees verder

Deelraad

De deelraad bestaat uit personeel, ouders en leerlingen en bevordert de openheid en het onderling overleg in de school en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De…

Lees verder

Discriminatie voorkomen

Onder discriminatie wordt verstaan:‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch…

Lees verder

Docenten

Telefonisch zijn docenten en afdelingsleiders bereikbaar via de receptie: 055 521 26 55 Per e-mail: de adressen zijn altijd als volgt: [voorletter].[achternaam]@ksg-apeldoorn.nl Algemeen e-mailadres: info@ksg-apeldoorn.nl

Lees verder

Doel van ons onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden je…

Lees verder

European Parliament Ambassador School (EPAS)

De KSG is een gecertificeerde EPAS-school. Het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en heeft als doel om je kennis te laten maken met…

Lees verder

Examens en overgangsnormen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt…

Lees verder

Financieel

Op deze pagina vind je meer informatie over: Leermiddelenfonds Ouderbijdrage Puffiusfonds Tegemoetkoming schoolkosten Leermiddelenfonds Het leermiddelenfonds zorgt voor een goede samenstelling van het jaarlijkse pakket van boeken en (digitale) leermiddelen….

Lees verder

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig foto’s of video’s van leerlingen om onze school te laten zien op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind, valt onder…

Lees verder

Gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Ook de school is wettelijk verplicht om beide ouders te informeren. Er…

Lees verder

Geschiedenis van de KSG

De KSG is een niet weg te denken leermonument in Apeldoorn sinds 1876 en de enige school die het predicaat ‘koninklijk’ draagt. Ook het gebouw is uniek, want het is…

Lees verder

Hoogbegaafde leerlingen

Op de KSG zijn de orthopedagoog en een opgeleid docent aanwezig. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en scholen. De KSG is aangesloten…

Lees verder

Huiswerkinstituut

In samenwerking met Studiekring biedt de KSG de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Studiekring kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven…

Lees verder

Huiswerkklas

De huiswerkklas is bestemd voor leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 die niet of nauwelijks tot het maken van huiswerk thuis komen en baat hebben bij de vaste structuur…

Lees verder

Hulplessen voor klas 1

In klas 1 is het mogelijk om vanaf de herfstvakantie hulplessen te volgen voor Nederlands, Engels, wiskunde en gym.

Lees verder

Intern begeleider

De interne begeleider begeleidt leerlingen met plannings-, organisatie-, motivatie- en cognitieve problemen die door het interne ondersteuningsteam zijn doorverwezen (voormalig Cluster4-begeleider). De intern begeleider werkt met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en werkt…

Lees verder

Internationalisering

Ben jij nieuwsgierig en wil je de wereld ontdekken? Dan moet je op de KSG zijn! Wij laten je kennismaken met andere landen en culturen; internationalisering loopt als een rode…

Lees verder

Jaaragenda

Een uitgebreide en actuele agenda met alle activiteiten, excursies, masterclasses, toetsweken, ouderavonden, enz. kunt u hier vinden: jaaragenda KSG

Lees verder

Jaarverslag

Bestuursverslag Veluwse Onderwijsgroep – KSG Apeldoorn Sinds 1 januari 2019 is AVOO onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. In het bestuursverslag van de Veluwse Onderwijsgroep worden de resultaten gepresenteerd waaronder ook…

Lees verder

Kernteam

Wanneer de leerkracht en/of ouders/verzorgers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. Dit team op school bestaat uit: de intern begeleider…

Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. De meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,…

Lees verder

Kwaliteit

Op de website Scholen op de kaart vind je veelzijdige informatie en kan je scholen vergelijken. Of je nu een goede middelbare school wilt kiezen, een aantal scholen met elkaar…

Lees verder

Laptop

De KSG is een school waar sprake is van blended learning. Lesmateriaal en opdrachten worden via de Elektronische Leeromgeving aangeboden. Leerlingen werken bij ons op school daarom op een laptop….

Lees verder

Leerlingenraad

Hoi! Wij zijn de Leerlingenraad van de KSG. Samen vertegenwoordigen wij de leerlingen van de KSG, zodat onze wensen worden meegenomen bij beslissingen die er voor ons toe doen. De…

Lees verder

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt je rechten en plichten op school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bekijk en lees het leerlingenstatuut hier. De leerlingenraad is bezig om het leerlingenstatuut…

Lees verder

Leerlingpanel

Elke afdelingsleider organiseert twee keer per jaar een leerlingpanel met leerlingen uit zijn/haar afdeling. Je kan meedoen aan het panel als je mee wilt praten over de algemene gang van…

Lees verder

Lessentabel

In een lessentabel staat welke vakken de leerlingen gedurende het schooljaar krijgen en hoeveel uur zij dit vak per week krijgen. Elk leerjaar en elke leerweg heeft zijn eigen lessentabel….

Lees verder

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan het werk met behulp van hun…

Lees verder

Magazine voor groep 7 en 8

Hallo bijna-brugklasser! Je gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! De KSG is een wereldcollege. Een wereldcollege is een school die midden in de wereld staat…

Lees verder

Masterclasses

Naast de gewone vakken bieden we in mavo 2, havo 4 en vwo 4 masterclasses aan. Door deze uitdagende lessen vergroot je je kennis en zet je weer een stap…

Lees verder

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor die je alles vertelt wat je moet weten over onze school en aan wie je vragen kan stellen. Bij je mentor kan je altijd…

Lees verder

Nieuwsbrief De Heraut

Nieuwsbrief De Heraut – KSG Apeldoorn De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. Lees hier de eerste Heraut…

Lees verder

Opleidingen

Mavo De mavo van de KSG biedt jou een veilige en vertrouwde omgeving in een kleinschalig gebouw waar je wordt gezien en geholpen. Ook op de mavo kijken we over…

Lees verder

Organisatie

De KSG is een eigentijdse school en is opgedeeld in een aantal afdelingen. Zo wordt ieder kind gezien. Mentoren Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en een team van mentoren….

Lees verder

Ouderbijdrage

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij de KSG door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’. Hieronder vallen o.a. leer- en…

Lees verder

Ouderraad

De ouderraad organiseert twee keer, in samenwerking met de afdelingsleider, per jaar een ouderpanel. Deelname aan het ouderpanel staat vrij voor alle ouders. Het onderwerp/thema van de avond wordt in…

Lees verder

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of…

Lees verder

Pesten voorkomen

Op de KSG is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, waarbij de afgesproken regels gelden en je nooit iemands persoonlijke grenzen overschrijdt. Pestgedrag vinden wij ongewenst gedrag. Wij willen…

Lees verder

PTA / PTO

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een handig overzicht met alle schoolexamens die leerlingen in de bovenbouw maken. Niet alle toetsen van de bovenbouw staan in het PTA….

Lees verder

Samenwerkingsverband VO

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We…

Lees verder

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt er een schoolfotograaf op school langs. Naast de gebruikelijke klassenfoto, maakt deze fotograaf van alle leerlingen een set foto’s voor intern gebruik. Leerlingen die dat willen, kunnen de…

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter…

Lees verder

Schooltijden

De school kent een lesrooster met lessen van 50 minuten.De dagindeling is als volgt: 1e lesuur 08.10 – 09.00 uur 2e lesuur 09.00 – 09.50 uur 3e lesuur 09.50 –…

Lees verder

SomToday

Op de KSG werken we met Somtoday. Met Somtoday kunnen ouders inzicht krijgen in het schoolleven van hun kinderen. Zo kunnen ouders het rooster, huiswerk, cijfers, afwezigheid en vakinhoudelijke informatie…

Lees verder

Thematisch onderwijs

De KSG is een Wereldcollege. We staan midden in de samenleving en bereiden leerlingen voor op leren, leven en werken in deze wereld. Elke leerling ontdekt zijn eigen rol als…

Lees verder

Trainingen

Gedragstrainingen Om leerlingen te ondersteunen in sociale vaardigheden, faalangst en emotieregulatie bieden we rond deze thema’s een aantal workshop en masterclasses aan. Vanuit de expertise en ervaring van het ondersteuningsteam…

Lees verder

Tweetalig onderwijs

This page is also available in English De KSG is een wereldcollege; een school die midden in de wereld staat en je voorbereidt op leren, leven en werken in een…

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Bekijk hieronder onze vakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021: Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021…

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg…

Lees verder

Veilige school

Onze schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Hiermee beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn dat ze zich…

Lees verder

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met discriminatie op school en vind je het lastig om dat te bespreken met je medeleerlingen, docenten of je ouders/verzorgers? Neem dan eens contact op met een…

Lees verder

Verwijsindex Gelderland

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Hulpverleners die zich…

Lees verder

Verzuim en verlof

Te laat Ben je te laat? Dan meld je je op het verzuimpunt voor een briefje. De eerste drie keer is er niks aan de hand. Kom je vaker dan…

Lees verder

Wereldcollege

De KSG is een wereldcollege; een school die midden in de wereld staat en je voorbereidt op leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland…

Lees verder

Ziek en beter melden

Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Op beide locaties is een verzuimpunt…

Lees verder