Schoolgids

Ouderbijdrage

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij de KSG door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’. Hieronder vallen o.a. leer- en werkboeken en licentiekosten van digitaal leermateriaal.

Om het onderwijsprogramma verder in te kleden, worden er twee type kosten aan ouders voorgelegd:

1.    Schoolkosten; noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school

2.    Vrijwillige ouderbijdrage; ouders(s)/verzorger(s) zijn niet verplicht deze te betalen

1.    Schoolkosten

Materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door meerdere gezinsleden kan worden gebruikt en eigendom wordt van de leerling wordt niet bekostigd uit de ‘Wet Gratis Leermiddelen’. Gymkleding, agenda, multomappen met inhoud, pennen, kleurpotloden, geodriehoek, een rekenmachine en een headset of oordopjes vallen onder schoolkosten. In de tweede fase komen hier nog woordenboeken, een Binas-boek, een atlas en/of een grafische rekenmachine bij (afhankelijk van niveau en het gekozen profiel). Elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen. 

2.  Vrijwillige ouderbijdrage

Op de KSG vinden we het belangrijk om naast het reguliere curriculum, extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Voor deze aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt een bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene kosten:  CJP-pas, introductieprogramma, bijdrage ouderraad
  • Activiteiten: bijdrage voor de activiteiten voor komend schooljaar
  • Overige kosten, zoals bijvoorbeeld bijdrage tweetalig onderwijs, kledingpakket BSM/LO2

Uitgangspunten bij deze kosten zijn:

Vrijwilligheid: De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Beheersing: de KSG spant zich in om de ouderbijdrage en leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. In principe wordt er niet meer gevraagd dan vooraf gecommuniceerd.

Transparantie: de KSG communiceert met ouder(s)/verzorger(s) over de vrijwillige kosten op een heldere en duidelijke wijze. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te zorgen (schoolkosten). 

Instemming: Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

N.B. Bij het ontbreken van vrijwillige ouderbijdragen bestaat het reële risico dat niet-verplichte activiteiten en voorzieningen niet meer kunnen worden aangeboden, omdat school geen andere financieringsbron heeft hiervoor.

Bekijk hier de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024. De factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt half oktober verzonden.