Schoolgids

Financiën

Op deze pagina vind je meer informatie over:

  • Leermiddelenfonds
  • Ouderbijdrage
  • Puffiusfonds
  • Tegemoetkoming schoolkosten

Leermiddelenfonds

Het leermiddelenfonds zorgt voor een goede samenstelling van het jaarlijkse pakket van boeken en (digitale) leermiddelen. Dankzij het leermiddelenfonds schaf je precies de juiste boeken en middelen aan. Ook kun je bij een overstap binnen de school, of bij wijziging van je vakkenpakket, het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of tweedehands en in goede staat. De KSG vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Meer informatie? Stuur een mail naar: grpavooboekenfonds@veluwseonderwijsgroep.nl.

Ouderbijdrage

De school ontvangt financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze financiering is niet genoeg om ook ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten te bekostigen. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte (voor alle leerlingen hetzelfde) en een variabel gedeelte, afhankelijk van het gevolgde onderwijs.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten voor alle leerlingen, zoals sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad.

Het variabele deel van de ouderbijdrage is afhankelijk van het gevolgde onderwijs. Uit dit deel worden excursies betaald.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Puffiusfonds

Het Puffiusfonds is een bescheiden fonds van de KSG waarover de rector beslissingsbevoegdheid bezit. Geld uit het fonds kan gebruikt worden voor het verlenen van incidentele financiële steun aan leerlingen van de school voor deelname aan excursies en extra activiteiten. Deze bijdrage kan worden geschonken als de kosten van deelname de draagkracht van de ouders/verzorgers te boven gaat.

Tegemoetkoming schoolkosten

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk betaald. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Gemeente Apeldoorn

Via de gemeente Apeldoorn kunt u bij Samen 055 ook ondersteuning krijgen bij financiële vragen en problemen.

Website: www.apeldoorn.nl/samen055

Informatie Beheer Groep (DUO)

Voor de studiekosten kunt u – naast kinderbijslag – in veel gevallen een tegemoetkoming aanvragen bij de Informatie Beheer Groep.

Website: www.duo.nl