Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Extra ondersteuning kan bestaan uit begeleiding, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding. De middelbare scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst delen de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is het Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven.

  • We vangen gezamenlijk alle leerlingen op.
  • Iedere school biedt een zo breed en diep mogelijk ondersteuningsaanbod en dezelfde basisondersteuning.
  • We dragen in het reguliere onderwijs gezamenlijk zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • We laten een loket functioneren als toewijzingscommissie voor extra ondersteuning op de school waarop de leerling zit of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • We richten een zeer kleine bovenschoolse schakelvoorziening in waar leerlingen tijdelijk opgevangen kunnen worden als de school handelingsverlegen is.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat de basisondersteuning en extra ondersteuning beschreven.