Schoolgids

Ondersteuning

Begeleiding richt zich op alle leerlingen. Extra ondersteuning is gewenst als de onderwijsontwikkeling van een leerling stagneert door sociaal-emotionele-, leer- of opvoedingsproblemen. Een leerling wordt doorgaans via de mentor of afdelingsleider aangemeld voor extra ondersteuning van een leerlingbegeleider, interne begeleider of schoolmaatschappelijk werker.

Schoolondersteuningsprofiel

Een overzicht van onze basis -en extra ondersteuning vindt u hier. Of check de verkorte versie.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit

docent-leerlingbegeleiders en externe betrokkenen bij de school zoals de schoolarts.

Expertisepunt

Het Expertisepunt (EP) is onze oase in school waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte gebruik van kunnen maken. Het EP geeft invulling aan diverse ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen die overprikkeld raken kunnen even een time-out nemen of leerlingen die moeite hebben met opstarten vanwege angstklachten kunnen hier opstarten. Onze pedagogisch medewerker (mw. T. Vroege-Dijkstra [email protected]) draagt samen met onze stagiaires zorg voor de leerlingen die gebruik maken van ons expertisepunt.

Het Kernteam

Het Kernteam adviseert, biedt hulp of begeleidt ouders/verzorgers en hun kind naar andere hulp. Vragen over het Kernteam kunt u stellen aan de ondersteuningscoördinator van onze school. Het kernteam vergadert driewekelijk. Waar nodig worden anderen deskundigen of ouders uitgenodigd om het kernteam te adviseren om met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van kinderen.

Het kernteam bestaat uit: de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts van het Centrum Jeugd en Gezin ( mw. N. Verheijen [email protected]), de leerplichtambtenaar (mw. A. van Boven [email protected]) en de ondersteuningscoördinator (dhr. L. Ladru [email protected]).

De docent-leerlingbeleider

Onze drie leerlingbegeleiders geven naast hun les- en mentortaak extra begeleiding aan leerlingen, ieder met hun eigen expertise:

  • Naast het geven van lo ondersteunt mw. Van Silfhout onder andere leerlingen met een medische of motorische beperking binnen school;
  • Dhr. De Jong geeft Duits en begeleidt leerlingen die gedragsmatig en ondersteuningsbehoefte hebben;
  • Mw. Van Elburg geeft wiskunde en ondersteunt leerlingen op studievaardigheden, zoals plannen.