Schoolgids

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Wanneer leerlingen met dyslexie starten in de brugklas, wordt dit – met bijvoeging van de dyslexieverklaring – aangegeven in het digitale leerlingvolgsysteem. Bestaat er gaandeweg het schooljaar het vermoeden dat een leerling dyslexie heeft, dan geven de vakdocenten dit aan bij de mentor. Sowieso nemen wij aan het begin van de brugklas een dictee en een leestest af. Wanneer de uitslag hiertoe aanleiding geeft, start er een vervolgonderzoek en kijken we of er spellinghulp of extra begeleiding nodig is. Soms verwijzen we een leerling door naar externen.

Onderzoek en ondersteuning

Een leerling die consistent zwakke scores laat zien op spelling of technisch lezen komt in aanmerking voor een dyslexieonderzoek. In klas 1 kan er een dyslexieonderzoek worden uitgevoerd door school. Binnen de KSG doen wij geen onderzoek bij leerlingen in klas 2 tot en met 6. Als er bij deze leerlingen signalen of vermoedens ontstaan worden leerling en ouders doorverwezen naar een externe instantie. De kosten van het onderzoek zijn dan voor ouders. Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben tot en met klas 3 een jaarlijks gesprek met de ondersteuningscoördinator en hun ouders. Dan worden er afspraken gemaakt over de faciliteiten die nodig zijn om fijn te kunnen werken en leren.

U kunt meer lezen in het dyslexieprotocol.

Contactpersoon voor dyslexie is onze orthopedagoog:

mw. L. Verhaegh l.verhaegh@veluwseonderwijsgroep.nl.

Dyscalculie

Ook hier geldt dat wanneer leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen starten in de brugklas, dit met bijvoeging van een verklaring aangegeven wordt in het leerlingvolgsysteem. Wanneer er in klas 1 duidelijke vermoedens van dyscalculie bestaan, kan school voorstellen om een screening naar rekenproblemen te doen. Ouders geven hiervoor toestemming. De screening bestaat uit twee testen; de Tempotest Rekenen en het Drempelonderzoek.

Onderzoek en ondersteuning

Wanneer de screening het vermoeden van dyslcalculie bevestigt, wordt de leerling doorverwezen voor een uitgebreid onderzoek naar reken- en wiskundeproblemen. Ouders melden hun kind aan bij een extern instituut. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van ouders. Leerlingen met vastgestelde dyslcalculie worden geadviseerd om extern begeleiding te zoeken, als dit voor hun nodig is. De school biedt slechts tijdelijk ondersteuning via rekenopgaven, waarmee de leerling zelfstandig aan de slag kan gaan. Wij bieden geen structurele dyscalculiebegeleiding. Een dyscalculieverklaring geeft wel recht op extra ondersteuning en maatregelen om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Onze dyscalculiespecialiste: W. van Dronkelaar – Bokelmann w.vandronkelaar@veluwseonderwijsgroep.nl.