Home > begeleiding > extra ondersteuning

extra ondersteuning

Begeleiding richt zich op alle leerlingen. Extra ondersteuning is gewenst als de onderwijsontwikkeling van een leerling stagneert door sociaal-emotionele- , leer- of opvoedingsproblemen. Een leerling wordt doorgaans via de mentor of afdelingsleider aangemeld voor extra ondersteuning. Dit kan een counselor zijn, een interne begeleider of een schoolmaatschappelijk werker.

Signalering
In het najaar wordt er bij de eerste- en tweede-klassers een digitale vragenlijst afgenomen. Deze SAQI-test brengt de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart. De mentor bespreekt de uitslag van deze test een op een met de leerlingen. Als uit de test en het gesprek blijkt dat extra zorg nodig is, wordt een vervolgtraject gestart. Bijvoorbeeld in de vorm van een training of een begeleidingstraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdelingsleider of met de ondersteuningscoördinator.

Ondersteuningscoördinator
De coördinatie van de extra ondersteuning ligt in handen van de ondersteuningscoördinator. Hij/Zij zorgt ervoor dat een leerling tijdig de juiste ondersteuning krijgt. Hoe dit precies geregeld is op de KSG, kunt u lezen in ons begeleidingsplan op het webportaal.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagogen, intern begeleiders, de schoolgericht maatschappelijk werker en externe betrokkenen bij de school zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar. Dit team overlegt regelmatig over de leerlingen die extra zorg nodig hebben via:

– Tweewekelijks kernteamoverleg bestaande uit ondersteuningscoördinator, schoolgericht maatschappelijk werker, schoolarts en leerpichtambtenaar

– tweewekelijks intern adviesteam bestaande uit ondersteuningscoördinator, orthopedagogen, interne begeleiders en schoolgericht maatschappelijk werker

Zo nodig maakt dit ondersteuningsteam gebruik van de Verwijsindex en/of overleggen zij met ouders over mogelijke inzet van deskundige hulp van buiten de school.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa