Schoolgids

Overgangsnormen

Net als in de afgelopen schooljaren hebben wij ook in het schooljaar 2021-2022 te maken met de Corona-pandemie. Dat resulteerde voor dit schooljaar in een korte sluiting van de scholen waarbij wel de examenleerlingen steeds op school zijn geweest. Vooral ook het enorme aantal quarantainegevallen ten gevolge van de Omikronvariant heeft gezorgd voor veel lesuitval en veel gemiste toetsen. Dat vraagt in de organisatie om doorlopende aanpassingen waardoor onze leerlingen ook dit schooljaar te lijden hebben gehad onder de gevolgen van Corona.

Tegelijkertijd zijn alle scholen bezig met het wegwerken van vertragingen en hiaten die in de afgelopen twee leerjaren zijn opgelopen. In de loop van dit schooljaar is steeds duidelijker geworden dat de corona-effecten significant zijn. Bovendien is steeds duidelijker geworden op welke onderdelen van het curriculum deze zich het meest manifesteren.

Dit alles maakt dat we ook dit schooljaar (2021-2022) overgangs- en/of doorstroombeslissing niet kunnen nemen zoals in ‘reguliere’ schooljaren. Net als ook voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 vraagt dit om een andere wijze van werken en beoordelen.

De voortgangsbeslissing moet recht doen aan de prestaties, inzet en de mogelijkheden van de leerling. Deze richtlijn geldt voor alle VO-scholen van de Veluwse Onderwijsgroep.

De volgende principes gelden:

 • Als belangrijkste principe geldt dat de kansrijkheid van de leerling voor de te volgen leerroute centraal staat.
 • We houden het ritme van het schooljaar aan, dat wil zeggen dat er voor de zomervakantie een voortgangsbeslissing wordt geformuleerd.
 • Het cijferbeeld van de leerling is één van de bouwstenen in het voortgangsbesluit. In dat perspectief worden de bestaande overgangsnormen ook betrokken in een afweging van besluitvorming maar zijn hierin niet leidend.
 • We accepteren dat er hiaten zijn ontstaan sinds het uitbreken van de pandemie.
 • We overwegen of het ontbreken van PTA-onderdelen een reden is om de leerling een heel jaar te laten doubleren. Als de leerling kansrijk is in het volgend leerjaar terwijl een PTA-onderdeel ontbreekt maken we met deze leerlingen afspraken over het inhalen van het gemiste onderdeel in het vervolgtraject.
 • We formuleren voor 1 juni een advies over de te volgen leerroute. Dit advies wordt gecommuniceerd met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers uiterlijk één week na 1 juni.

Bouwstenen die leiden tot een voortgangsbesluit

Het voortgangsbesluit wordt genomen op grond van de volgende bouwstenen:

 1. Het cijferbeeld van de toetsen die wel afgenomen zijn (summatief)
 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.
 3. Persoonlijk visie van de leerling en ouder(s) over de schooltoekomst. Gevraagd wordt, aan de leerling (en ouders) in een driehoek gesprek met de mentor een persoonlijk visie te formuleren over de gewenste en mogelijke voortgang.
 4. Functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (houding, inzet etc.). Maakt de leerling gebruik van geboden mogelijkheden om als dat nodig is achterstanden weg te werken?
 5. Het advies dat de school voor elke leerling voor 1 juni heeft opgesteld
 6. Een breder (algemeen) beeld dat de school van de leerling heeft op grond van de inzet en prestaties uit eerdere leerjaren.

Voortgang en besluit

Elke leerling, waar geen eenduidig advies voor gegeven is, wordt besproken. Vanuit de bouwstenen hebben de docenten een beeld van de leerling op gebied van cognitie, inzicht, houding en inzet. De docenten formuleren een advies aan de directie over de voortgang. Uitgangspunt bij het advies is dat een leerling kansrijk en succesvol kan zijn in een volgend leerjaar. Bij het advies wordt er rekening mee gehouden dat er veelal nog ruim tijd is om een leerling in een volgend schooljaar of in volgende schooljaren op niveau te krijgen. Op grond van het advies neemt de directie het formele voortgangsbesluit.

Revisie:

Leerlingen (en/of hun ouders) kunnen op grond van het bestaande beleid van de school eventueel een revisie aanvragen bij de schoolleiding op het voortgangsbesluit. Dat is niet anders dan andere jaren.

Bevorderingsnormen KSG

Bekijk hier de bevorderingsnormen 2021-2022 van de KSG