Home > Schoolgids

Aanmelden van leerlingen

maandag 1 oktober 2018

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, gaat de aanmelding meestal via de leerkracht van groep 8. Deze verzamelt alle formulieren en stuurt ze naar de desbetreffende school. Naast het aanmeldformulier ontvangen wij ook het advies… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

maandag 1 oktober 2018

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Actief burgerschap

maandag 1 oktober 2018

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de… Lees verder

Adressen AVOO en AVOO-scholen

maandag 1 oktober 2018

  Edison College Waleweingaarde 103, 7329 BD Apeldoorn Telefoon: 055 533 2492 E-mail: info@edisoncollege.nl Website: www.edisoncollege.nl Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 32, 7316 AV Apeldoorn Telefoon: 055 521 26 55… Lees verder

Anti-discriminatiebeleid

maandag 1 oktober 2018

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Antipestprotocol

woensdag 3 oktober 2018

Een van de uitgangspunten op de Koninklijke Scholengemeenschap is dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen en waarin maximale leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel, afdelingsleiders en schoolleiding bevorderen deze… Lees verder

Bestuur AVOO

maandag 1 oktober 2018

Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). De drie scholen van AVOO staan onder leiding van het College van Bestuur. Dhr. drs. A. Kastelein vormt als bestuursvoorzitter… Lees verder

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

maandag 1 oktober 2018

Bij het CJG zijn alle kinderen, ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In het CJG vind je alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Preventie en vroeg-signalering staan bij het CJG voorop. Contact Telefoon:… Lees verder

CJG-locaties Apeldoorn

maandag 1 oktober 2018

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn. Bellen of contact opnemen via de website kan ook of bel met 055 357 88 75. Via onderstaande links kunt u direct naar de locaties van CJG en vindt u… Lees verder

Contact met ouders/verzorgers

woensdag 3 oktober 2018

Goed en regelmatig contact tussen ouders en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar. E-mail Regelmatig zal er informatie via de mail komen. Het betreft dan bijvoorbeeld informatie van de mentor… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa