Home > Wiki > overlegorganen

deelraad

Op schoolniveau is er de Deelraad. Deze raad bespreekt zaken die de school betreffen, maakt standpunten kenbaar aan de schoolleiding en doet voorstellen. In bepaalde gevallen heeft de schoolleiding de instemming van de Deelraad nodig, in andere gevallen wordt de… Lees verder

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de drie scholen van Stichting AVOO behandelt onderwerpen die alle drie de scholen aangaan. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Deelraden…. Lees verder

inspraak- en overlegorganen

De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de medezeggenschap in scholen. Het doel is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen scholen bevorderen. Daartoe heeft de school meerdere medezeggenschapsorganen…. Lees verder

leerlingenraad

De leerlingenraad van de KSG is een actieve organisatie binnen de school die alle leerlingen vertegenwoordigt. De taken van de leerlingenraad zijn o.a.: Het behartigen van de belangen van leerlingen. De leerlingenraad maakt deel uit van de Deelraad en overlegt… Lees verder

medezeggenschapsraad/deelraad

De KSG Deelraad (DR) is verantwoordelijk voor het toezien op het gevoerde beleid, en neemt voorstellen in overweging die door de schoolleiding ter instemming en/of advies worden voorgelegd. Bevoegdheden, taken en werkwijze van de Deelraad zijn vastgelegd in het reglement…. Lees verder

ouderraad

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein