Home > Wiki > verlofaanvraag

verlofaanvraag

Het aanvragen van verlof dient in principe ruim van tevoren te gebeuren. Dat kan als het gaat om bijvoorbeeld een bruiloft of het Suikerfeest. In dat geval dient u als ouder/verzorger minimaal twee weken van tevoren een mail te sturen naar verlof@ksg-apeldoorn.nl, met als onderwerp “aanvraag bijzonder verlof”.

Is de reden voor het vragen van verlof niet lang van tevoren bekend (denk aan bezoek huisarts, begrafenis, e.d.), dan dient u als ouders/verzorger minimaal drie dagen van tevoren een mail te sturen naar verlof@ksg-apeldoorn.nl, met als onderwerp “aanvraag bijzonder verlof”.

In de mail staan:

Voor- en achternaam van de leerling

Klas

Datum

Verlofreden

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Verlof kan alleen toegekend worden voor zover de Leerplichtwet dat toestaat. De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een beroep op vrijstelling van lessen kan worden gedaan:

 • Ziekte van een leerling
 • Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
 • De leeftijd van de leerling
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
 • Andere gewichtige omstandigheden Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels gesteld:

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

 1. Eenmaal per schooljaar
 2. Niet langer dan tien schooldagen
 3. Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 4. Alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.

Bij de beoordeling van verzoeken om extra verlof voor extra vakantie wordt er van uitgegaan dat een gezin een keer per jaar in gezinsverband met vakantie moet kunnen gaan. Hierbij dient er op gelet te worden dat het bedrijf waar een der ouders werkt, een roulatiesysteem hanteert en rekening houdt met werknemers met schoolgaande kinderen, zodat niet steeds voor dezelfde leerling een verzoek om extra verlof wordt ingediend. Als die ene gezinsvakantie niet mogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties vanwege de aard van het beroep van een van de ouders kan hiervoor maximaal tien schooldagen extra verlof worden verleend. Wanneer men vaker met vakantie wil, dient dit in alle gevallen binnen de vastgestelde schoolvakanties te gebeuren. Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met een of meer dagdelen voor eerder vertrek naar of latere terugkeer van bijvoorbeeld wintersport- of zomervakantiebestemming is niet toegestaan. Familiebezoek naar het land van herkomst valt niet onder de gewichtige omstandigheden en zal dus binnen de vastgestelde schoolvakanties moeten plaatsvinden.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

 1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 2. Voor verhuizing van ten hoogste een dag.
 3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad, duur in overleg met de schoolleiding.
 4. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen;van bloed- en aanverwanten in de 2de graad ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3de of 4de graad voor ten hoogste een dag.
 5. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor een dag.
 6. Voor andere naar het oordeel van de schoolleiding belangrijke redenen, niet zijnde vakantieverlof. Wanneer u meent dat u voor uw kind aanspraak kunt maken op extra verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ voor tien schooldagen of minder dient u vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering een schriftelijk verzoek in te dienen bij de rector. Bij een verzoek om extra verlof om vakantie moet uw schriftelijk verzoek minimaal twee maanden voor die tijd ingediend worden bij de rector. Deze neemt een beslissing over de verzoeken. Verzoeken om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen dienen minimaal een maand tevoren direct bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Dit verlof wordt slechts toegestaan indien u een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(ster) kunt overleggen, waaruit de medische of sociale indicatie blijkt. De leerplichtambtenaar neemt een beslissing over deze verzoeken.

Aanvraagformulieren voor extra verlof kunt u aanvragen bij de afdeling leerlingzaken van de gemeente Apeldoorn. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De rector is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt.

Hebt u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de rector of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn, telefoonnummer 055 – 580 19 89.

 

 • tto-logo
 • ep-nuffic-logo
 • vignet-gezonde-school
 • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein