Home > Wiki > overtredingen

overtredingen

  • Alle personeelsleden van de school zijn belast met het toezicht op het naleven van de schoolregels. Iedere medewerker kan leerlingen hierop aanspreken.
  • Leerlingen die betrokken zijn bij onregelmatigheden worden hiervoor (mede)verantwoordelijk gesteld; ook bij toekijken.
  • Als leerlingen afspraken niet nakomen heeft de school het recht om deze leerlingen buiten schooltijd te laten terugkomen.
  • In geval van drugsgebruik en/of drugshandel, wapenbezit en andere strafbare feiten worden maatregelen genomen. Hierover hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn afspraken gemaakt. Deze staan in het Convenant Veilige School, dat op verzoek is in te zien.

In alle gevallen waarin de schoolregels niet voorzien, beslist de rector. Leerlingen en hun ouders kunnen tegen strafmaatregelen binnen drie dagen in beroep gaan bij de rector; tegen zijn beslissing kunnen zij binnen vijf dagen in hoger beroep gaan bij het schoolbestuur.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein