Home > Wiki > aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

Als de leerlingen onder toezicht van de school staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Dat betekent niet dat de school altijd aansprakelijk is voor vermissing van of schade aan eigendommen van de leerlingen of letsel. Dat kan pas het geval zijn als de school haar normale zorgplicht niet nakomt of als er sprake is van opzet of grove nalatigheid en er als gevolg daarvan sprake is van schade of letsel. Als leerlingen schade toebrengen in of aan het schoolgebouw, dan worden zij of hun ouders/verzorgers aangesproken voor de kosten van herstel.

In verband met de veiligheid werkt onze school met een volledig dekkend systeem van buiten- en binnen camera’s in openbare ruimtes. Hierdoor is er toezicht op de fietsenstallingen, alle toegangen tot ons terrein, de parkeerplaatsen, de entree, de aula en de schoolpleinen. Het is niet toegestaan dat leerlingen zonder overleg vooraf foto-, geluids- of video-opnames van lessen maken. Bij activiteiten en ook op andere momenten worden er regelmatig foto’s en video-opnamen van leerlingen gemaakt. Mogelijk worden deze door de school voor verschillende pr- en scholingsdoeleinden gebruikt. Als ouders daar bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij dat schriftelijk aan de schoolleiding kenbaar maken.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein