Home > Schoolgids

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein… Lees verder

Maatschappelijke stage

De KSG vindt het belangrijk dat haar leerlingen een maatschappelijke stage (MaS) doen. In deze stage maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zij leren hierdoor dat zij verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke vrijwillige activiteit kan leerlingen voorbereiden op… Lees verder

Masterclasses

Op de KSG willen we leerlingen voorbereiden op hun toekomst en zoveel mogelijk meegeven aan kennis en vaardigheden. In mavo 2, havo 4 en vwo 4 worden zogenaamde Masterclasses gegeven om naast de vakken, ook een ander aanbod te creëren… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Deelraad Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de Deelraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De Deelraad heeft daartoe een… Lees verder

Missie van onze school

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor. Wat willen we bereiken? Wij willen onze leerlingen… Lees verder

Nieuwsbrief De Heraut

  De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. Heraut nr. 1 schooljaar 2019-2020 Heraut nr. 2 schooljaar 2019-2020  … Lees verder

Organisatie

KSG is een eigentijdse school. Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Mede daarom is de KSG in schooljaar 2019-2020 opgedeeld in verschillende afdelingen:                 Elke afdeling heeft… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt… Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) en bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen schooljaar 2019-2020 Algemene gedeelte PTA en examenreglement M1 M2 M3 M4 H1 H2 H3 H4 H5 UP1 UP2 UP3 UP4 VWO1 VWO2 VWO3 VWO4 VWO5 VWO6 TVWO1 TVWO2 TVWO3 TVWO4 TVWO5 TVWO6    … Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa