Home > Schoolgids

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein… Lees verder

Maatschappelijke stage

De KSG vindt het belangrijk dat haar leerlingen een maatschappelijke stage (MaS) doen. In deze stage maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zij leren hierdoor dat zij verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke vrijwillige activiteit kan leerlingen voorbereiden op… Lees verder

Masterclasses

Dit schooljaar zijn zijn er weer diverse masterclasses aangeboden. Er worden  masterclasses gegeven aan mavo 2, havo 4 en vwo 4. Het aanbod is  dit jaar erg divers en uitnodigend. Elke masterclass heeft op zijn manier toegevoegde waarde voor de… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Deelraad Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de Deelraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De Deelraad heeft daartoe een… Lees verder

Missie van onze school

Verleg je grenzen op de KSG   De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor. Wat… Lees verder

Nieuwsbrief De Heraut

            De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. De Heraut schooljaar 2018 2019 nr. 1 De Heraut schooljaar 2018 2019 nr. 2 De… Lees verder

Organisatie

KSG is een eigentijdse school. Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Mede daarom is de KSG opgedeeld in verschillende afdelingen: mavo havo onderbouw/up2havo havo bovenbouw vwo tweetalig vwo Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en groep… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt… Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Algemeen gedeelte PTA HAVO 1 PTO 2018 2019 HAVO 2 PTO 2018-2019 HAVO 3 PTO 2018-2019 HAVO 4 PTA 2018-2019 HAVO 5 PTA 2018-2019 MAVO 1 PTO 2018-2019 MAVO 2 PTO 2018-2019 MAVO 3 PTA 2018-2019 MAVO 4 PTA 2018-2019… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa