Home > Schoolgids > Onze school > Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt mee om de KSG een nog betere school te maken voor de kinderen.

De rol van de Ouderraad bestaat uit het aan de orde stellen van maatschappelijke onderwerpen voor zover het opleiding, leerling-welzijn en studie- en beroepskeuze betreft. Daar waar bestaande mogelijkheden onze visie in de weg staan, willen we meedenken en helpen met het wegnemen van eventuele barrières. De Ouderraad wil kritisch meedenken over het schoolbeleid en de organisatie van het onderwijs. Tevens wil de Ouderraad het mogelijk maken dat ouders een concrete, praktische bijdrage leveren aan het onderwijs en de faciliteiten. De Ouderraad voert regelmatig overleg met de directeur. Een afvaardiging uit de Ouderraad heeft zitting in het formele medezeggenschaps-overleg: de Deelraad (DR) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het AVOO. Er vindt incidenteel informeel overleg plaats met de bestuurder. De Ouderraad organiseert 1 of 2 thema-avonden per jaar. De Ouderraad beheert een fonds en ondersteunt daaruit specifieke projecten met financiële middelen.

De laatste 3 jaar heeft de Ouderraad van de KSG verschillende gespreksonderwerpen op de agenda gezet en besproken met de directie, in de DR en in de GMR :

 • Ouderparticipatie
 • Meer aandacht voor bèta en internationalisering
 • Meer contact en samenwerking met bedrijven in Apeldoorn
 • Meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende scholen van AVOO
 • Terugdringen van lesuitval door bijv. inschakelen van ouders
 • Ondersteuning van ICT in het onderwijs en digitaal onderwijs
 • Goede studiekeuze begeleiding
 • Inspelen op en omgaan met pubergedrag en mediawijsheid
 • Excellentie bevorderen en tegengaan van de zesjescultuur
 • Gezond leefstijl bevorderen: beter eten en goed bewegen
 • tto-logo
 • logo Nuffic
 • vignet-gezonde-school
 • logo European Parlaiment
 • echa