Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen.

De middelbare scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst delen de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven.

  • We vangen gezamenlijk alle leerlingen op.
  • Iedere school biedt een zo breed en diep mogelijke ondersteuningsaanbod en dezelfde basisondersteuning.
  • We dragen in het reguliere onderwijs gezamenlijk zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • We laten een loket functioneren als toewijzingscommissie voor extra ondersteuning op de school waarop de leerling zit of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • We richten een zeer kleine bovenschoolse schakelvoorziening in waar leerlingen tijdelijk opgevangen kunnen worden als de school handelingsverlegen is.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier lezen.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa