Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Deelraad

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de Deelraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school.

De Deelraad heeft daartoe een aantal bevoegdheden zoals het doen van voorstellen en het geven van adviezen. In gevallen die het beleid van de school betreffen is instemming van de Deelraad nodig. Met invoering van de WMS (Wet op Medezeggenschap Scholen) is ook de inbreng van de ouder- en leerlinggeleding beter gewaarborgd.

De visie van de Deelraad van de Koninklijke Scholengemeenschap is dat de Deelraad tezamen met de schoolleiding moet blijven streven naar een gezond werkklimaat voor leerlingen en personeel, waarbij gehanteerde procedures binnen school voor iedereen helder en eenduidig zijn. Tevens meent de Deelraad dat zij actief bezig moet zijn met, en betrokken moet worden bij concrete schoolzaken.

In de Deelraad van de Koninklijke Scholengemeenschap hebben zitting:

namens het personeel:
Oskar, Erken, voorzitter (+ lid GMR)
Mariëlle Kortlandt, secretaris
Carla Luijben
Jurgen Schuit
Katia Dias Gonçalves
Jurjen van Dijk
Jan Muis (+ lid GMR)

namens de ouders:
Regina Dallinga
René van Gerwen
Rob Kranenborg

namens de leerlingen:
Tycho van Bavel

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa