Home > Schoolgids > Informatie voor ouders

Aanmelden van leerlingen

dinsdag 7 juli 2020

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, meldt deze leerling zichzelf aan bij de school. Naast het aanmeldformulier van de leerling ontvangen wij ook het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent de… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

donderdag 27 juni 2019

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Contact met ouders/verzorgers

Goed en regelmatig contact tussen ouders en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar. E-mail Regelmatig zal er informatie via de mail komen. Het betreft dan bijvoorbeeld informatie van de mentor… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Het leerlingenstatuut

dinsdag 7 juli 2020

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

dinsdag 7 juli 2020

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Invulling onderwijstijd

Klik hier voor lessentabel 2019-2020… Lees verder

Klachtenregeling

woensdag 8 juli 2020

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Deelraad Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de Deelraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De Deelraad heeft daartoe een… Lees verder

Schooltijden

Op de KSG kennen we twee pauzes, na het 3e uur en na het 5e uur. 1e uur 08.10 – 09.00 2e uur 09.00 – 09.50 3e uur 09.50 – 10.40 pauze 4e uur 11.00 – 11.50 5e uur 11.50… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag  5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Verzuimbeleid

Wij hebben in Nederland een leerplicht en dat betekent dat leerplichtige leerlingen bij ons op school horen te zijn. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom leerlingen verzuimen, maar het is aan ons als school om dit verzuim goed bij… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa