Home > Schoolgids > Informatie voor ouders

Aanmelden van leerlingen

maandag 1 oktober 2018

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, meldt deze leerling zichzelf aan bij de school. Naast het aanmeldformulier van de leerling ontvangen wij ook het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent de… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

maandag 1 oktober 2018

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Contact met ouders/verzorgers

woensdag 3 oktober 2018

Goed en regelmatig contact tussen ouders en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar. E-mail Regelmatig zal er informatie via de mail komen. Het betreft dan bijvoorbeeld informatie van de mentor… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

maandag 1 oktober 2018

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Het leerlingenstatuut

donderdag 27 september 2018

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

maandag 1 oktober 2018

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Invulling onderwijstijd

woensdag 3 oktober 2018

Klik hier voor Lessentabel 2018-2019… Lees verder

Klachtenregeling

donderdag 27 september 2018

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Lesuitval

woensdag 3 oktober 2018

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

woensdag 3 oktober 2018

Deelraad Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de Deelraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De Deelraad heeft daartoe een… Lees verder

Schooltijden

woensdag 3 oktober 2018

Op de KSG hanteren we gescheiden pauzes. Dit doen we om meer ruimte, rust en veiligheid voor onze leerlingen te creëren in de pauzes. Lesuren klas 1 en 2 Lesuren klas 3 en hoger 1e uur 08.10 – 09.00 1e… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

donderdag 27 september 2018

De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

donderdag 27 september 2018

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 2 september 2019 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 Paasmaandag 13 april 2020 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Verzuimbeleid

woensdag 3 oktober 2018

Ziekmeldingen Bij ziekte moet een leerling ‘s morgens voor 09.00 uur zijn afgemeld op het centrale nummer (055) 521 26 55. Leerlingen die ziek worden op school melden zich bij de receptie. De school verwacht direct bij thuiskomst bericht van… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

donderdag 27 september 2018

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa